Fördelarna med rätt typ av CRM-system

Kundhantering kan hanteras på diverse olika sätt men ett heltäckande och mångsidigt CRM-system underlättar betydligt hanteringen av kunder. All nödvändig information gällande kunderna samlas på ett ställe vilket gör det möjligt för företagen att hantera sin verksamhet snabbare, effektivare och smidigare även från kundens synvinkel.

Fördelarna med hantering av kundrelationer märks på många olika sätt i affärsverksamheten. Då företaget med hjälp av olika processer och information förstår sina kunder bättre, kan de forma sin affärsverksamhet för att bättre möta kundernas behov.

Kunder kan segmenteras enligt vissa egenskaper och därmed kan marknadsföringen riktas mer exakt enligt kundtyp. Även samarbetet mellan marknadsföring och försäljning blir smidigare. Som ett resultat av detta kommer sannolikheten för nya affärer att öka och nya affärsmöjligheter blir enklare att hitta.

Det är också viktigt att ta hand om de befintliga kunderna, eftersom de är företagets säkraste inkomstkälla. Genom CRM kan kundservicen utvecklas och kundnöjdheten förbättras, vilket i sin tur minimerar risken för kundflykt.

I ett bra CRM system hittas såväl potentiella kunder, befintliga kunder, förverkligade affärer, som information om företagets verksamhet. På detta sätt har företaget koll på helheten och då kundens uppgifter ändras, uppdateras informationen i realtid. Med Taimer är hanteringen av kunder systematisk och tydlig.

CRM som ett försäljningsverktyg

Ett bra CRM-system är försäljarens bästa utgångspunkt för ett framgångsrikt försäljningsarbete. Säljpipen (även kallad Säljtratt) är lätt att hantera då all information samlas i samma system och finns tillgänglig när och var som helst. Med ett bra CRM-system kan försäljaren följa upp varje affär och hur processen framskrider, samt ha koll på hur mycket försäljning behövs för att uppnå försäljningsmålen och vad i försäljningen som kräver särskild uppmärksamhet.

I Taimer har säljpipen gjorts så enkel som möjligt. Företaget kan skräddarsy säljpipen enligt verksamhetens speciella behov och använda sig av Taimer i hanteringen av säljprocessen från början till slut.

Taimer samlar all försäljningsrelaterad information på ett ställe, vilket gör det lätt att hålla säljpipen enhetlig. Kundkontakter förflyttas smidigt via säljpipen från prospekt till kontaktad och därifrån vidare ända till genomförd affär.

Projekt- och tidshantering som en del av CRM-systemet

Då affären är avklarad, är all information som samlats in under de olika faserna i säljpipen ännu i gott förvar i Taimer, i väntan på de kommande projekt faserna. Alla som jobbar med projektet hittar lätt den information de behöver utan att värdefull arbetstid förloras genom att leta efter information eller vänta på den.

Då uppföljning, ledning och fakturering kan skötas från ett enhetligt CRM-system, så genomförs också projekten effektivare. Med Taimer kan projektets status alltid följas upp i realtid och projektledaren är uppdaterad gällande projektets kostnader och fakturering. Taimer är utformad för att göra projekthantering effektivt och smidigt. Också faktureringen sköts enkelt genom några klick och det finns inget behov av att förflytta sig mellan olika program.

Tidshantering är också en naturlig del av ett CRM-system. Då är informationen alltid tryggt tillvaratagen och det finns inget behov för tidsregistreringar i pappersformat mer. Arbetstimmar kan registreras i projekt och som arbetstid samtidigt vilket sparar tid och minskar risken för misstag.

Tidsuppföljning i ett modernt CRM kan även lätt göras mobilt vilket betyder att arbetstagaren alltid kan registrera sina arbetstimmar i realtid. Då tidsuppföljning kombineras med resursering kan även utnyttjandegraden behändigt följas upp. Genom systemet kan informationen som behövs för löneutbetalning obehindrat flyttas vidare utan dubbelt arbete.

CRM-systemets integration med bokföring och rapportering

CRM-systemets integration med andra program möjliggör att helheten uppfyller företagets behov så bra som möjligt. Integration med bokföringsprogram minskar mängden arbete för både företaget och bokföraren och processerna försnabbas.

Ett omfattande CRM-system innehåller till stor del samma information som behövs för bokföring: t.ex. inmatade timmar, kostnader för arbetsresor och underleverantörer. Då bokföringen integreras med affärssystemet, underlättas och effektiviseras företagets vardag märkbart. All information, kvitton och fakturor finns till hands och kan flyttas till bokföringen. Bokföraren får all information inom utsatt tid och företaget kan slopa papperskvitton och pappersfakturor vilket ger tid över till annat.

Risken för att viktig information glöms eller försvinner på vägen existerar inte utan alla kvitton och bokningar skickas säkert och tryggt till bokföringen. Detta underlättar arbetet för både företaget och bokföraren och arbetet blir smidigare.

En viktig del av affärsverksamheten är bedömning av framgång och lönsamhet. Taimer är utmärkt för detta ändamål då dess rapporter kan illustrera situationen gällande försäljning, projekt och hela företagets verksamhet för valda tidsperioder. Informationen som matas in i systemet uppdateras direkt till rapporterna. Rapporterna behöver inte sammanställas separat och finns till förfogande när som helst.

Effektivisering av samarbete och kommunikation

Ett CRM-system kan även innehålla verktyg för företagets interna kommunikation, vilket förbättrar informationsflödet och effektiviserar teamarbetet. Taimers teamchat är utformad att ersätta de traditionella informationskanalerna som, e-post, textmeddelanden och WhatsApp-meddelanden.

Med hjälp av meddelande-verktyget kan företaget kommunicera om interna ärenden samt detaljer gällande projekt i ett och samma system där all information finns samlad. Med hjälp av verktyget delas information obehindrat och utan dröjsmål till alla inblandade parter och tills tillgänglig hela tiden. Då alla får samma information, sparar företaget tid och pengar – och gör arbetet mycket bekvämare för alla.

Taimer är ett CRM-system av toppklass

I Taimer kombineras alla de egenskaper som ett företag behöver för att kostnadseffektivt bedriva sin verksamhet. På marknaden finns också andra bra program, som t.ex. Salesforce och Microsoft Dynamics men Taimers fördel jämfört med dessa är flexibilitet. Helheten kan skräddarsys genom att välj en för företaget passande Taimer-version och genom integrationer och tilläggsfunktioner kan Taimer anpassas helt enligt användarens behov och verksamhetsområde.

Taimer Sales CRM är för små team, Taimer Project Management för större företag och Taimer ERP för koncerner. Då företaget växer och behoven ändras, är det lätt att uppdatera till nästa version.

 

Testa Taimer så kan du se hur det fungerar för ditt eget företag!

Testa Taimer kostnadsfritt

eller kolla demo